1/5
Наступна сторінка

ULTRAHORIZONT

Ми про­пагуємо нак­ращі з мож­ли­вих рішень у сфе­рах бізне­су та дозвілля . Відповідно, інтег­рацію цих рішень про­вади­мо най­су­часніши­ми ме­тода­ми та інстру­мен­та­ми . Ко­жен про­ект та клієнт для нас є індивіду­аль­ним . Для нас про­цес – та­кий са­мий важ­ли­вий як і ре­зуль­тат та зав­дання. Ко­жен про­ект, після його ре­алізації, по­винен ма­ти шля­хи для апг­рей­ду та перс­пек­ти­ви . Ал­го­рит­ми та шаб­ло­ни ви­корис­то­вуємо на усіх рівнях ме­недж­мен­ту окрім най­ви­щого . Моніто­римо тех­но­логічні но­вин­ки . Ве­демо ре­естр внутрішніх пра­вил пер­со­нала . Весь пер­со­нал , вклю­ча­ючи керівницт­во – мо­лоді лю­ди , ли­ше конт­ро­лю­ючий та інже­нер­ний пер­со­нал мо­же бу­ти віком по­над 45 років .

Ми не пра­цюємо з дер­жавни­ми ор­ганізаціями та інсти­туціями . Пос­тавку об­ладнан­ня здій­снюємо після його оп­ла­ти , до робіт прис­ту­паємо після півоп­ла­ти . Кон­суль­тації та про­ек­ту­ван­ня здій­снюємо ли­ше на платній ос­нові . Наші пос­лу­ги не є де­шеви­ми для на­шого регіону , про­те не до­сяг­ли рівня сто­лич­них цін і тим па­че ев­ро­пей­ських .